BIP Strona Główna
Praca
Niedziela, 25 sierpień 2019 r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wymagania:
1)    wykształcenie WYŻSZE – preferowany kierunek - administracja
2)    staż pracy – co najmniej 4 lata w zamówieniach publicznych
3)    Podstawowe wymagania:
-    dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Excel, Power Point;
-    dyspozycyjność;
-    umiejętność pracy i podejmowania decyzji pod presją limitu czasowego oraz pod wpływem stresu;
-    umiejętność pracy zespołowej;
-    umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji;
-    umiejętność analizy zadań;
-    zdyscyplinowanie;
-    terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:
1.    Opracowywanie SIWZ oraz innej dokumentacji przetargowej;
2.    zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) lub przekazanie ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przesyłanie zaproszeń do składania ofert lub do udziału w negocjacjach.
3.    Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej.
4.    Opracowywanie i zamieszczanie odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 
5.    Udział w pracach komisji przetargowej.
6.    Przestrzeganie terminów ustawowych wynikających z obowiązujących przepisów.
7.    Prowadzenie dokumentacji postępowania w sposób chronologiczny i gwarantujący nienaruszalność dokumentów.

Forma kontaktu:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie zakładu pracy
ul. Pretficza  28 do Pani Iwona BELKA telefon kontaktowy 261 – 651- 055


---------------------------------------------------------------------

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
 

Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- obsługa programów komputerowych WORD, EXCEL
- biegła znajomość w sporządzaniu  analiz obszarów ryzyka w zakresie
  gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi
- umiejętność badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach
  rachunkowych
- prowadzenie oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania
  nimi oraz gospodarowanie mieniem
- prowadzenie oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego
- 2-letnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona zgodnie z odrębnymi ustawami do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
- ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
- nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiada jeden z certyfikatów: CERTIFIED INTERNAL AUDITOR ( CIA), CERTIFIED GOVERNMENT AUDITING PROFESSIONAL (CGAP), CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR (CISA), ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA), CERTIFIED FINANCIAL SERVICES AUDITOR (CFSA), lub CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA) lub złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiada uprawnienia biegłego rewidenta, lub posiada 2-letnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona zgodnie z odrębnymi ustawami do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych

Forma kontaktu:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie zakładu pracy
ul. Pretficza  28 do Pani Iwona BELKA telefon kontaktowy 261 – 651- 055