BIP Strona Główna
Praca
Piątek, 15 grudzień 2017 r.

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


Wymagania:


1) wykształcenie  - Wyższe - aplikant radcowski
3) umiejętność – specjalność: Obsługa programów WORD, EXCEL   

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:


1) stała współpraca z Radcą Prawnym zatrudnionym w 4 RBLog;


2) analizowanie pod względem formalno-prawnym:


a) projektów umów cywilno-prawnych zawieranych z podmiotami zewnętrznymi,

b) dokumentacji z postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Komendanta Bazy oraz sporządzonych na tej podstawie projektów decyzji administracyjnych,

c) projektów wydawanych przez Komendanta Bazy aktów prawnych o charakterze wewnętrznym (regulaminów, zarządzeń, wytycznych, rozkazów),

d) dokumentacji z postępowań wyjaśniających prowadzonych na podstawie przepisów prawa pracy oraz sporządzonych na tej podstawie projektów sprawozdań;


3) dla celów prowadzenia postępowań (w tym postępowań windykacyjnych), których stroną jest 4 RBLog lub Komendant 4 RBLog, przed sądami powszechnymi, przed sądami administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi:


a) opracowywanie i analizowanie niezbędnej dokumentacji, opracowywanie projektów pism procesowych,

b) wykonywania zadań w zakresie zastępstwa procesowego – na zasadach określonych w art. 351 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 233 z późn. zm.) oraz w § 6 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (załącznik do Uchwały Krajowej Radców Prawnych Nr 90/VII/2009 z dnia 17 października 2009 r.);


4) występowanie o udostępnienie przez właściwe komórki wewnętrzne (osoby funkcyjne) Bazy informacji niezbędnych dla terminowej i jakościowej realizacji zadań z zakresu obsługi prawnej;


5) przygotowywanie wniosków dotyczących zmiany stosowanych w 4 RBLog wzorów klauzul umownych, wzorów decyzji administracyjnych lub wzorów aktów administracyjnych kierownictwa wewnętrznego w celu ich uzgodnienia z aktualnym stanem prawnym oraz z aktualnymi poglądami judykatury sądów powszechnych lub sądów administracyjnych;


6) udzielanie wyjaśnień dotyczących prawa powszechnie obowiązującego (jego treści, wykładni i stosowania) w zakresie objętym działaniem 4 RBLog;


Wynagrodzenie:


Kat. zaszer. XIII
Stawka zasadnicza  2600,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KIEROWNIK SEKCJI RACHUBY I PŁAC

Wymagania:

1) wykształcenie - Wyższe

3) umiejętność – specjalność

Umiejętność zarządzania podległym personelem

Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:

 1. Nadzór nad pracą w systemie ZWSI RON zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją eksploatacji systemu;

 2. Weryfikacja i kontrola wypłat uposażeń żołnierzy i wynagrodzeń pracowników wojska;

 3. Weryfikacja i kontrola poprawności sporządzania list wypłat uposażeń, wynagrodzeń i innych należności pieniężnych;

 4. Weryfikacja i kontrola wypłat dodatków do uposażenia żołnierzy i wynagrodzeń pracowników wojska;

 5. Weryfikacja i kontrola wypłat dodatkowego uposażenia i wynagrodzenia rocznego;

 6. Weryfikacja i kontrola wypłat wysokości nagród jubileuszowych;

 7. Weryfikacja i kontrola wypłat świadczeń socjalno – bytowych, gratyfikacji urlopowych oraz dofinansowań do zorganizowanych wypoczynków żołnierzy i pracowników wojska;

 8. Weryfikacja i kontrola sporządzanych dokumentów finansowych zwalnianych żołnierzy i pracowników wojska;

 9. Weryfikacja i kontrola naliczania funduszu nagród i zapomóg;

 10. Weryfikacja i kontrola naliczania i przekazywania składek systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do żołnierzy i pracowników wojska;

 11. Weryfikacja i kontrola potrąceń z uposażeń i wynagrodzeń : na podstawie tytułów egzekucyjnych, dobrowolnych zgłoszeń i innych obowiązujących przepisów w tym zakresie;

 12. Weryfikacja i kontrola sporządzanych obowiązujących i doraźnych sprawozdań finansowych z wypłacanych należności pieniężnych;

 13. Weryfikacja i kontrola sporządzanych planów zatrudnienia i funduszu płac;

 14. Weryfikacja wydatków dotyczących podróży służbowych żołnierzy i pracowników wojska;

 15. Weryfikacja i kontrola sporządzanych decyzji administracyjnych z zakresu uposażeń, i innych należności;

 16. Sporządzanie i przedstawianie do podpisu pism, zaświadczeń oraz informacji dotyczących uposażeń i innych należności pieniężnych żołnierzy i pracowników wojska;

 17. Współudział w planowaniu i koordynowaniu działalności bieżącej, kontrolnej i rozliczeniowej z zakresu uposażeń i płac w Pionie Głównego Księgowego oraz w realizacji zasadniczych przedsięwzięć Pionu Głównego księgowego w tym zakresie;

 18. Współudział w opracowywaniu rozkazów, procedur i innych dokumentów normatywnych regulujących działalność finansową 4 RBLog w zakresie uposażeń i płac;

 19. Kontrola nad administrowanym funduszem świadczeń socjalnych pracowników wojska;

 20. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych;

 21. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych;

 22. Udział w obowiązujących szkoleniach;

 23. Zgłaszanie nieprawidłowości, naruszeń dyscypliny i przepisów w zakresie działalności Sekcji;

 24. Wykonywanie doraźnie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego – Szefa Finansów dotyczących zakresu funkcjonowania Sekcji;

 25. Realizacja czynności kontrolnych zawartych w „Planie i wykazie cyklicznych przedsięwzięć kontrolnych realizowanych w PGK”;

 26. Obowiązki wynikające z możliwości nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych – w przypadku nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego pracownik jest zobowiązany do wykonywania dodatkowych obowiązków polegających na uczestniczeniu w ćwiczeniach, szkoleniach
  i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami mobilizacyjnymi jednostki;

 27. Znajomość, przestrzeganie i aktualizowanie obowiązujących przepisów
  w zakresie rachunkowości a w szczególności:

 1. ustawy o rachunkowości;

 2. ustawy o finansach publicznych;

 3. ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

innych przepisów obowiązujących na zajmowanym stanowisku służbowym

 1. Mile widziana znajomość programów: Prosta K, Prosta C, LUZ, Płatnik, ZWSI RON

Wynagrodzenie:

Kat. zaszer. XV

Stawka zasadnicza 3 225,00 zł

Dodatek funkcyjny 36%