BIP Strona Główna
Praca
Środa, 14 listopad 2018 r.

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


Wymagania:


1) wykształcenie  - Wyższe - aplikant radcowski
3) umiejętność – specjalność: Obsługa programów WORD, EXCEL   

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:


1) stała współpraca z Radcą Prawnym zatrudnionym w 4 RBLog;


2) analizowanie pod względem formalno-prawnym:


a) projektów umów cywilno-prawnych zawieranych z podmiotami zewnętrznymi,

b) dokumentacji z postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Komendanta Bazy oraz sporządzonych na tej podstawie projektów decyzji administracyjnych,

c) projektów wydawanych przez Komendanta Bazy aktów prawnych o charakterze wewnętrznym (regulaminów, zarządzeń, wytycznych, rozkazów),

d) dokumentacji z postępowań wyjaśniających prowadzonych na podstawie przepisów prawa pracy oraz sporządzonych na tej podstawie projektów sprawozdań;


3) dla celów prowadzenia postępowań (w tym postępowań windykacyjnych), których stroną jest 4 RBLog lub Komendant 4 RBLog, przed sądami powszechnymi, przed sądami administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi:


a) opracowywanie i analizowanie niezbędnej dokumentacji, opracowywanie projektów pism procesowych,

b) wykonywania zadań w zakresie zastępstwa procesowego – na zasadach określonych w art. 351 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 233 z późn. zm.) oraz w § 6 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (załącznik do Uchwały Krajowej Radców Prawnych Nr 90/VII/2009 z dnia 17 października 2009 r.);


4) występowanie o udostępnienie przez właściwe komórki wewnętrzne (osoby funkcyjne) Bazy informacji niezbędnych dla terminowej i jakościowej realizacji zadań z zakresu obsługi prawnej;


5) przygotowywanie wniosków dotyczących zmiany stosowanych w 4 RBLog wzorów klauzul umownych, wzorów decyzji administracyjnych lub wzorów aktów administracyjnych kierownictwa wewnętrznego w celu ich uzgodnienia z aktualnym stanem prawnym oraz z aktualnymi poglądami judykatury sądów powszechnych lub sądów administracyjnych;


6) udzielanie wyjaśnień dotyczących prawa powszechnie obowiązującego (jego treści, wykładni i stosowania) w zakresie objętym działaniem 4 RBLog;


Wynagrodzenie:


Kat. zaszer. XIII
Stawka zasadnicza  2600,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------