BIP Strona Główna
Klauzula informacyjna dla kandydatów
Piątek, 18 styczeń 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY, STAŻYSTÓW, PRAKTYKANTÓWZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Pretficza 28, reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog. Kontakt: 4rblog@ron.mil.pl; tel.: 261651002.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 4rblog.iod@ron.mil.pl tel.: 261651017.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji a następnie zostaną komisyjne zniszczone.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. Informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pana/Pani nie są profilowane.