4 Regionalna Baza Logistyczna


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacja ogólna

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 4 Regionalną Bazę Logistyczną w związku z realizacją zadań ustawowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest 4 Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 4 RBLog) reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, tel. 261 651 002, e-mail: 4rblog@ron.mil.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: 4rblog.iod@ron.mil.pl, listownie na adres: 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub telefonicznie 261 651 017.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6) Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,
- żądania ich sprostowania,
- prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
- prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.


8)    W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

9)    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

10)    Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

11)    W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

4 Regionalna Baza Logistyczna
Pretficza 24-28
50-984 Wrocław
tel. 261650451
fax. 261651027
4rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane