4 Regionalna Baza Logistyczna


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Klauzula informacyjna dla zamówień od 30000 euro

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu, ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej jest Pani Martyna KAROLCZUK, z którą kontakt jest możliwy pod nr tel. 261 651 017 lub mailowo na adres 4rblog.iod@ron.mil.pl;

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu ……

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Obowiązek podanie przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodanie określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7. W stosownych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu zakończenia trwałości projektu;

8. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

9. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10. Posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

11. Nie przysługuje Panu/Pani:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

4 Regionalna Baza Logistyczna
Pretficza 24-28
50-984 Wrocław
tel. 261650451
fax. 261651027
4rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane