4 Regionalna Baza Logistyczna


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Klauzula informacyjna - skargi i wnioski

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 4 RBLog), ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog, tel.: 261 650 451, e-mail: 4rblog@ron.mil.pl.

Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Komendanta 4 RBLog Inspektorem ochrony danych (dalej: IOD) pod adresem:
- 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
- e-mail: 4rblog.iod@ron.mil.pl;
- telefonicznie: 261 651 017.

Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Ponadto jeżeli 4 RBLog okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana pisma dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jego rozpatrzenia.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. zgodnie z obowiązującym w 4 RBLog Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą
Pani/Panu przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych,
- żądania ich sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
- usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie na jeden z ww. adresów lub zgłosić się osobiście. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana odpowiednio zidentyfikować.

Prawo wniesienie skargi
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umożliwiającym rozpatrzenia Pani/Pana skargi lub wniosku (co wynika w szczególności z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego).

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

4 Regionalna Baza Logistyczna
Pretficza 24-28
50-984 Wrocław
tel. 261650451
fax. 261651027
4rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane